درباره نمایندگی بیمه ایران

  • نسرین فهیمی‌نیا
  • کارشناسی مدیریت بیمه
  • دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی و فروش
  • بازاریابی و فروش جهت بیمه آسیا تا 1394
  • نماینده جنرال شرکت بیمه ایران - واحد کارشناسی و صدور از 1395 تا به حال